Všeobecné nákupní podmínky KRPA PAPER, a.s.

KRPA PAPER, a.s., IČ 275 37 820 se sídlem Nádražní 266, 543 71 Hostinné

spol. zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, odd.B, vl. 2767 (dále jen „odběratel“)

platné od 1. 4. 2024 na dobu neurčitou

I. Rozsah platnosti a účinnosti

 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky („VNP“) se vztahují na všechny dodávky zboží (tj. uzavřené kupní smlouvy) a služeb (tj. zejména uzavřené smlouvy o dílo) mezi odběratelem a dodavatelem, Pro účely těchto VNP se zboží a služby (dílo) souhrnně označuje jako „zboží“.
 2. Podmínky dodavatele, které se zcela nebo zčásti odchylují od těchto VNP, těmto VNP odporují nebo je doplňují, jsou pro odběratele nezávazné, a to i tehdy, když jim odběratel neodporuje nebo když dodavatel prohlásí, že si přeje dodávat v souladu s takovými podmínkami.
 3. Pokud se jednotlivá ustanovení těchto VNP stanou neúčinnými, nebude tímto závazek ze smlouvy uzavřené na základě těchto VNP ovlivněn.

II. Nabídka

 1. Náklady na vyhotovení nabídky, jakož i případné přepracování, cenové kalkulace, vzorky a obstarání všech informací a podkladů potřebných k vyhotovení nabídky nese výlučně dodavatel.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Dodavatel je povinen objednávku odběratele písemně potvrdit nebo ji odmítnout. Pokud dodavatel objednávku neodmítne ani nepotvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky, má se za to, že objednávka byla odmítnuta a odběratel jí není vázán.
 2. Smlouva vzniká potvrzením objednávky dodavatelem. Jakékoli odchylky, změny a odlišná ustanovení od objednávky jsou považovány za nový návrh smlouvy, který musí být schválen odběratelem. Pokud se k odchylkám, změnám a odlišným ustanovením odběratel nevyjádří, není smlouva uzavřena.
 3. Na veškerých dokladech, zejména pak na fakturách a dodacích listech, bude dodavatel vždy mimo jiné uvádět odvolávku na číslo objednávky odběratele, bude-li odběratelem přiděleno.

IV. Cena zboží, platební podmínky

 1. Není-li sjednáno jinak, rozumí se ceny proclené do závodu (DDP podle Incoterms 2010) včetně balení. Nebude-li sjednáno jinak, má se za to, že ceny jsou sjednány vč. DPH, jsou pevné konečné, neměnné a obsahují všechny náklady dodavatele.
 2. Nebylo-li stranami písemně dohodnuto jinak, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu až po řádném, kompletním a bezvadném dodání zboží.
 3. Není-li v objednávce uvedeno jinak, lhůta splatnosti faktury je 60 dnů ode dne jejího doručení odběrateli.
 4. Faktury s neúplnými nebo chybnými údaji je odběratel oprávněn vrátit dodavateli. Lhůta splatnosti počne plynout až doručením řádné faktury.
 5. Z uhrazení faktur ani z potvrzení, že zboží bylo obdrženo, nelze dovodit žádný projev uznání závazku odběratelem. Uhrazení faktur ani převzetí zboží neznamená vzdání se práv odběratele z prodlení s dodávkou ani uznání odběratele, že dodávka byla kompletní nebo bez závad, ani uznání odběratele, že zboží bylo objednáno.
 6. Dodavatel je oprávněn postoupit pohledávky, které má vůči odběrateli, třetím osobám anebo je zastavit ve prospěch třetí osoby jen po uzavření písemné dohody s odběratelem. Dodavatel není oprávněn provést zápočet svých nároků s nároky odběratele bez písemného souhlasu odběratele.

V. Dodávka

 1. Dodavatel je povinen dodat zboží do místa plnění na svůj náklad, na své nebezpečí a za sjednaných podmínek, není-li dohodnuto jinak. Zboží musí být zabaleno obvyklým a vhodným způsobem.
 2. Dodavatel je oprávněn použít subdodavatele jen s písemným souhlasem odběratele. Pokud bude dodavatel plnit závazek k dodání zboží prostřednictvím třetí osoby, potom odpovídá, jako by plnil sám.
 3. Dohodnutá dodací lhůta je závazná. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se dodavatel dodat zboží  do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy.V případě jejího nedodržení není odběratel povinen poskytnout náhradní termín. Před smluveným termínem dodání není odběratel povinen dodávku převzít.
 4. V případě prodlení s dodáním zboží je odběratel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny dodávky za každý den zpoždění. Odběratel má dále právo na náhradu případné škody vzniklé z porušení povinnosti dodavatele.
 5. Odchylky od smluveného a skutečně dodaného zboží jsou přípustné pouze do výše dohodnuté ve smlouvě. Odběratel není povinen převzít menší ani větší množství zboží, než bylo smluveno. Pro posouzení množství kusů, hmotnosti a rozměrů jsou, s výhradou jiného důkazu, rozhodující hodnoty zjištěné při vstupní kontrole odběratele.
 6. Dodavatel je povinen provést včasné a úplné avizování odesílaných dodávek v minimálním rozsahu odvolávky na objednávku, specifikace zboží, množství, termín odeslání, číslo vagónu nebo jiného dopravního prostředku, nedohodnou-li se strany jinak.
 7. Pro každou dodávku musí dodavatel vystavit a při předání dodávky se zbožím předat dodací list obsahující alespoň odvolávku na číslo případné objednávky u odběratele, přesnou specifikaci zboží, množství, případně druh obalu a jejich počet; u dodávek celulózy také obsah sušiny a počet balíků.
 8. Pokud je při dodávkách domluveno vyzvednutí zboží na vzájemně odsouhlaseném místě, musí být dodavatelem mimo jiné zajištěno vyhotovení příslušných dokladů pro transportní a celní účely, zejména celní faktury a dokumenty vyžadované při přechodu státní hranice předpisy dané země včetně předpisů pro tranzit dalšími zeměmi.
 9. Je-li dodávka realizována na/ve vratných obalech, je nutné na tuto skutečnost vždy upozornit na dodacím listě, případně na faktuře včetně uvedení ceny obalů a lhůty pro vrácení. Existuje-li pouze možnost obaly vracet, je dodavatel povinen odběrateli předem sdělit, za jakých podmínek a cen. Dodavatel je povinen umístit na zboží nebo na jeho obaly značky nebo symboly podle pokynů odběratele.
 10. Dodavatel je povinen zajistit ke zboží atesty dokládající kvalitu zboží, je-li to aplikovatelné. Atesty je dodavatel povinen zajistit vždy pro zboží, které podléhá zkáze, včetně uvedení data výroby, resp. data expedice a data/lhůty použitelnosti. Atesty je dodavatel dále povinen zajistit vždy, kdy se jedná o dodávku zboží dle bodu 11, kdy je nutné v atestu uvést hodnoty nežádoucích a limitovaných substancí.
 11. Pokud zboží je nebo se stane podle norem pro bezpečnost a ochranu zdraví, nebo pro ochranu životního prostředí nevyhovujícím či nebezpečným, je dodavatel povinen na to předem, resp.bez zbytečného odkladu, upozornit odběratele. Pokud ještě nedošlo k realizaci (expedici) dodávky, je dodavatel  povinen vyčkat na odsouhlasení expedice a v případě expedice je povinen uvést v průvodních dokladech, že dodávané zboží je nebezpečné a zboží náležitě podle norem označit. Případné škody, které by vznikly odesláním takového zboží, aniž by byl odběratel řádně upozorněn na možné nebezpečí, resp. odeslání schválil, jdou k tíži dodavatele.
 12. Pokud dodavatel získal certifikát kvality dle norem ISO 9001, je povinen zaslat jeho kopii odběrateli, stejně jako informaci o každé změně u tohoto certifikátu. Dodavatel se zavazuje k tomu, že umožní zástupcům odběratele provést návštěvu ve výrobním závodě dodavatele za účelem ověření zavedeného a uplatňovaného systému kvality. Pokud se jedná o dodavatele, který je pouze zprostředkovatelem, bere tento na vědomí výše uvedenou možnost a zavazuje se k tomu, že zajistí pro uskutečnění požadované návštěvy u výrobce, jehož výrobky dodává. Dodavatel bere na vědomí, že odmítnutí případného požadavku k návštěvě za účelem prověření systému a dodržování kvality bude mít za následek jeho negativní hodnocení.
 13. Není-li dohodnuto jinak, nebezpečí škody na zboží nese až do jeho předání dodavatel.
 14. Odběratel má právo od smlouvy odstoupit, pokud:
 • je dodavatel v prodlení s dodáním zboží či jiném zákonném prodlení při splnění jeho povinností
 • dojde k vadnému splnění
 • byl na dodavatele podán insolvenční návrh
 • dodavatel poruší ustanovení těchto nákupních podmínek

VI. Záruka, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu

 1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží, není-li dohodnuto jinak. Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží při předání, a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zárukou dodavatel zaručuje, že zboží bude po výše uvedenou dobu způsobilé použití k účelu, pro který bylo zboží objednáno, případně vlastnosti obvyklé pro dané zboží.
 2. Záruční doba bude přerušena při každém oznámení vady. Po řádném odstranění případných vad začíná běžet nová záruční doba.
 3. Odběratel je oprávněn vady zboží odstranit sám, resp. třetí osobou, v případě, že tak dodavatel v přiměřené lhůtě poskytnuté mu odběratelem sám neučiní. Odběratel je oprávněn požadovat po dodavateli náklady, které musel na odstranění vady 3. osobou vynaložit.
 4. Pokud bude uplatněna sankce zákazníků odběratele z důvodu vadného plnění dodavatelem (zpětný odběr výrobků z důvodu závadnosti výrobku dodaného dodavatelem, snížení kupní ceny, příp. jiné postihy), má dodavatel povinnost nahradit odběrateli všechny náklady a výdaje s tím spojené, včetně nákladů eventuálního soudního řízení.
 5. Pokud celá cena za zboží nebo její část nebyla dosud dodavateli zaplacena a odběratel  uplatňuje nároky z vad zboží (či jen z dílčí dodávky tohoto zboží), je odběratel oprávněn zaplatit/doplatit zbytek ceny zboží nejdříve v okamžiku, kdy dojde k odstranění vady nebo k jiné dohodě. Zadržení platby z uvedených důvodů nelze považovat za prodlení s úhradou ceny dodavateli.
 6. Povinnost provést kontrolu dodaného zboží a oznámit zjištěné vady dodavateli, které měl odběratel zjistit při prohlídce, se považují za splněnou, pokud odběratel oznámí vady dodavateli ve lhůtě 2 měsíců ode dne dodání zboží u zjevných vad  a ve stejné lhůtě ode dne, kdy vadu mohl odběratel při dostatečné péči zjistit u skrytých vad. V případě skrytých vad je krytých zárukou je odběratel povinen oznámit dodavateli během záruční doby.

VII. Důvěrnost

 1. Smluvní strany se zavazují časově neomezeně zachovávat tajemství o skutečnostech, které získají o smluvním partnerovi v rámci spolupráce. Dodavatel je v tomto smyslu povinen zavázat jakéhokoli subdodavatele.
 2. Veškeré informace, které jsou obsahem smlouvy, resp. které odběratel poskytne dodavateli v souvislosti s ní, považuje odběratel za důvěrné. Toto ustanovení platí i v případě, že kupní smlouva není nakonec uzavřena.

VIII. Práva 3. osob, ochranná práva (patenty, vynálezy, průmyslové vzory, ochranné známky, autorská práva) a značení výrobků

 1. Dodavatel ručí za to, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
 2. Dodavatel odpovídá za to, že zboží ve svém souhrnu ani jeho jednotlivé prvky neporušují průmyslová práva (z patentů, užitných a průmyslových vzorů) žádné třetí osoby a že toto zboží není zatíženo právy třetích osob jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
 3. Dodavatel je povinen informovat odběratele o využití všech vlastních patentů, užitných či průmyslových vzorů i o licenčním využili patentů, užitných a průmyslových vzorů třetích osob na zboží dodaném odběrateli. Použité licence musí umožňovat vývoz zboží do všech vývozních zemí odběratele.
 4. Smluvní partneři se zavazují, že se budou neprodleně informovat o zjištěných rizicích porušení nebo o údajných případech porušení a že si poskytnou možnost postupovat proti takovýmto nárokům po vzájemné dohodě.
 5. Řešení a postupy, které jsou duševním vlastnictvím odběratele, nesmí dodavatel použít k jiným účelům, než k výrobě zboží pro odběratele. Dodavatel nesmí podat přihlášku vynálezu, užitného nebo průmyslového vzoru na žádné řešení, které je duševním vlastnictvím odběratele a bylo dodavateli předáno v podkladech nebo vzniklo v souvislosti s vývojovou zakázkou odběratele, jakož i v rámci konzultaci s odborníky odběratele. Žádné takové řešení nesmí ani uznat a odměnit jako zlepšovací návrh.
 6. Pokud dodavatel získal ochranná práva v rozporu s ustanovením předchozího odstavce, je povinen bez odkladu tato práva bezplatně převést na odběratele a nahradit mu způsobenou škodu.

IX. Certifikace, audity

 1. Dodavatel poskytuje odběrateli maximální možnou informační podporu v oblasti certifikace. Prokazování platnosti a oprávněnosti provádí poskytnutím kopií příslušných certifikátů odběrateli.
 2. Dodavatel má povinnost neprodleně informovat odběratele o změně jakýchkoli skutečností rozhodných pro existující certifikace, zejména při ztrátě certifikátu a dalších významných změnách.
 3. Dodavatel musí po předchozí dohodě umožnit zákaznický audit ve výrobních prostorech, kde se vyrábí produkt dodávaný odběrateli, s cílem hodnocení úrovně hygieny, čistoty, zamezení nežádoucí migrace, etiky, nelegálního zaměstnávání a péče o životní prostředí.

X. Kodex chování dodavatele

 1. Dodavatel prohlašuje, že
  • nevyužívá nucenou práci, dětskou práci nebo práci mladistvých (>18 let) v noci nebo nebezpečných podmínkách
  • nepotlačuje právo zaměstnanců vstupovat do odborů, zakládat odbory a kolektivně vyjednávat
  • zaměstnanci pracují v bezpečném a hygienickém prostředí s přístupem k čistým toaletám a pitné vodě
  • nedochází k zneužívání smluv na dobu určitou
  • mzdy jsou vypláceny včas, pravidelně, v plné výši a odpovídají minimálně vnitrostátním právním normám
  • nedochází k užití nadměrné pracovní doby, diskriminaci a nehumánnímu zacházení
  • jsou nastavena opatření k zamezení korupce, vydírání, zpronevěry a úplatkářství
  • dodržuje vnitrostátní právní normy ochrany životního prostředí.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se řídí českým právem. Pro případné soudní spory  mezi dodavatelem a odběratelem je příslušný obecný soud odběratele v ČR; rozhodným právem je právo České republiky.
 2. Odběratel si vyhrazuje právo na změnu těchto VNP v průběhu platnosti a účinnosti rámcové smlouvy, i bez uvedení důvodů, a to v přiměřeném rozsahu. Odběratel je povinen o jejich změně dodavatele informovat písemnou formou na e-mailovou a/nebo korespondenční adresu dodavatele bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne změny. V případě, že nebude  dodavatel souhlasit s navrhovaným zněním těchto VNP, má právo rámcovou smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc, která počíná běžet doručením výpovědi odběrateli.

 
Všeobecné nákupní podmínky platné od 1. 6. 2021 do 31. 3. 2024

Všeobecné nákupní podmínky platné od 1. 4. 2014 do 30. 5. 2021

Všeobecné nákupní podmínky platné od 1. 1 .2011 do 31. 3. 2014

Všeobecné nákupní podmínky platné do 31. 12. 2010