Životní prostředí

Obnovitelné zdroje

Papír je vyráběn z celulózových vláken, pocházejících ze dřeva. Samotné dřevo je jeden z typických obnovitelných přírodních zdrojů. Papírenský průmysl využívá pro výrobu celulózy zejména stromy nevyužitelné pro dřevozpracující průmysl a odpadové dřevo z ořezů. Naše papíry jsou dostupné s certifikátem FSC®, značkou zodpovědně obhospodařovaných lesů.

Papír je materiál plně recyklovatelný a v přírodě snadno a rychle rozložitelný. Produkty z papíru se proto řadí mezi jedny z nejšetrnějších k životnímu prostředí.

Energie

Výroba papíru je energeticky náročné průmyslové odvětví. Papírna v Hostinném je plně plynofikována a přes vlastní turbínu fungujeme i jako malá plynová elektrárna.

V uplynulých letech jsme značné prostředky a úsilí investovali do úspor energií. Odpadní teplo prochází rekuperací a je zpětně využito. Tepelnou energii z výroby využívají i přilehlé části města Hostinného pro vytápění a ohřev teplé vody.

Voda

Voda je, stejně tak jako pro živé organismy, životně důležitá i pro papírenský průmysl. Proto nám její osud není lhostejný a intenzivně se zabýváme jejím šetrným návratem zpět do přírody. Již dlouhá léta stále zdokonalujeme efektivitu využití vody. Odebraná voda prochází výrobním cyklem opakovaně, čímž je výrazně sníženo množství, které využíváme. Odpadní voda je precizně čištěna a navracena zpět do řeky. V roce 2013 jsme investovali do biologického stupně čistírny odpadních vod. Vypouštěná voda nyní vykazuje výborné hodnoty kvality, které jsou hluboko pod limity dané legislativou.

Systém environmentálního managementu (EMS)

Řízení a minimalizace dopadů na životní prostředí máme certifikované podle mezinárodní normy ISO 14001:2015. Základem systému EMS je identifikace všech možných hledisek, které mají vliv na životní prostředí, jejich sledování a snižování negativních dopadů. Výsledkem zavedení systému je zabezpečení dodržování všech legislativních požadavků v oblasti životního prostředí, hospodárnější využívání surovin a energií a snížení rizika environmentálních havárií.