Všeobecné obchodní podmínky dodávek papíru a papírenských výrobků pro tuzemský trh

platné od 1. 3. 2020 na dobu neurčitou

I. Rozsah platnosti a účinnosti

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) se vztahují na všechny dodávky zboží a služeb uzavřené mezi prodávajícím a odběratelem (dále jen „kupující“). Pro účely těchto VOP se zboží a předmět díla souhrnně označuje jako „zboží“.

2. Podmínky kupujícího, které se zcela nebo zčásti odchylují od těchto VOP, těmto VOP odporují nebo je doplňují, jsou pro prodávajícího nezávazné, a to i tehdy, když jim prodávající neodporuje nebo když kupující prohlásí, že si přeje dodávat v souladu s takovými podmínkami.

3. Pokud se jednotlivá ustanovení těchto VOP stanou neúčinnými, nebude tímto závazek ze smlouvy uzavřené na základě těchto VOP ovlivněn.

II. Dodací podmínky a další ujednání

1. Množství zboží je uvedeno v dodacích listech nebo na propustce na zboží. V případě, že zboží bude dodáváno na váhu, je povolena odchylka od sjednané hmotnosti v rozmezí ± 7 %. Fakturováno bude vždy skutečně dodané množství, vyjma zboží, které je dodáváno v ideální váze.

2. Sjednaným místem plnění je sídlo prodávajícího.

3. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se prodávající dodat zboží  do 180 dnů ode dne uzavření smlouvy.

4. Není-li dohodnuto jinak, dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Za případné škody, způsobené poškozením nebo ztrátou zásilky odpovídá dopravce. Náhradu případné škody na dopravci uplatňuje kupující.

5. Prodávající odešle se zbožím dodací list na zboží, případně další doklady, které se ke zboží vztahují.

6. Nepřevezme-li kupující zboží řádně a včas nebo bude-li v prodlení s předložením dopravní dispozice v případě, že dopravu zajišťuje kupující, bude zboží uskladněno u prodávajícího. Za uskladněné zboží je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 500,- Kč/t za každý započatý týden prodlení s převzetím zboží.

7. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží nebo s placením kupní ceny, jež má být uskutečněno při převzetí zboží, delším než 30 dnů, je prodávající oprávněn zboží vhodným způsobem prodat, a to i bez předchozího upozornění.

8. Prodávající je oprávněn použít subdodavatele.

9. Prodávající je oprávněn plnit před smluveným termínem dodání, příp. v částečných dodávkách.

10. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k zboží, tj. zboží se stává majetkem kupujícího okamžikem jeho úplného zaplacení.

11. Balení se provádí podle příslušných předmětných norem nebo způsobem obvyklým pro jednotlivé druhy zboží, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Je-li zboží expedováno na paletách, jsou tyto kalkulovány v ceně zboží. Údaje o paletách na faktuře a dodacím listu slouží pouze k evidenčním účelům.

12. Veškeré vzorky předané prodávajícím kupujícímu jsou považovány za nezávazné exponáty, jejichž množství, velikost a vlastnosti jsou vyhrazeny a nejsou určeny k dalšímu prodeji.

13. Pokud kupující bude prodávajícímu předávat jakékoliv podklady či předlohy, podle kterých má prodávající provádět potisk dodávaného zboží (např. tisk ochranné známky, loga, obchodního názvu apod. na dodávaný papír) nebo tyto bude muset prodávající i jakýmkoliv jiným způsobem použít k tomu, aby mohl zboží dodat/vyrobit, kupující prohlašuje a garantuje prodávajícímu, že užitím předaných podkladů či předloh ze strany prodávajícího nedojde k porušení práv třetích osob, zejména práv duševního vlastnictví (práv autorských, průmyslových, ať už práv zapisovaných či nezapisovaných do příslušných rejstříků). Pokud kupující není přímo vlastníkem/majitelem těchto práv, prohlašuje, že získal oprávnění (souhlas, licenci apod.), a to v takovém rozsahu, aby prodávající mohl zboží dle předaných podkladů či předloh dodat/vyrobit (a to aniž by byl povinen uzavírat s těmito třetími osobami zvláštní smlouvy a aniž by mu vůči nim vznikaly jakékoliv jiné povinnosti). Výslovně se uvádí, že prodávající není povinen nikterak prověřovat, zda kupující je vlastníkem/majitelem či disponuje příslušným oprávněním, neboť toto je na odpovědnosti kupujícího. V případě, že použitím podkladů, předloh dojde k porušení jakýchkoliv práv třetích osob, nese kupující veškerou odpovědnost za takto vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou prodávajícímu a třetím osobám, včetně porušení dobrého jména prodávajícího a nákladů případných soudních sporů.

14. Je-li zboží dodáváno v několika samostatně fakturovaných dodávkách, může prodávající od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení se zaplacením některé z dodávek.

15. Kupující může od smlouvy odstoupit zaplacením odstupného ve výši 20 % kupní ceny zboží, jestliže nejde o individuálně určené zboží na zakázku, které není standardně skladem, a to pouze dříve než přijal, byť jen částečné, plnění na tuto smlouvu.

III. Cena zboží, platební podmínky

1. Cena bude vypočítána dle ceníku prodávajícího platného na příslušné období, pokud není v samostatné smlouvě uvedeno jinak. K ceně se účtuje daň z přidané hodnoty.

2. Není-li stanoveno jinak, ceny jsou ex works, bez poplatků za balení, cel, přepravních nákladů a výdajů apod..

3. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet prodávajícího.

4. Po splnění dodávky vystaví prodávající fakturu. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dní od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. Je-li smluvené množství zboží dodáváno v několika zásilkách, je každá zásilka fakturována samostatně.

5. V případě pozdního placení se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající má dále právo na zákonný úrok z prodlení a náhradu případné škody vzniklé z porušení povinnosti.

6. Pokud je kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn zadržet dosud nedodané zboží ze všech smluv s kupujícím, aniž by to znamenalo porušení smlouvy nebo právo kupujícího na odstoupení od takové smlouvy.

IV. Odpovědnost za vady

1. Kupující je povinen oznámit zjevné vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 15 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je povinen oznámit skryté vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců ode dne převzetí.

2. Skladování zboží musí odpovídat podmínkám stanoveným v příslušných technických listech jednotlivých druhů zboží, jinak podmínkám obvyklým pro příslušný druh zboží.

3. Oznámení vad (reklamace) se uplatňuje písemnou formou s uvedením identifikace dodávky, vad zboží a požadavků kupujícího.

4. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 15 dnů od převzetí reklamace.

5. Pro kupujícího se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

  • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
  • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady, dodání bezvadného zboží anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
  • při podstatném porušení smlouvy má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

6. V případě nesouhlasu prodávajícího s reklamací je kupující povinen prokázat kvalitativní vady za účasti prodávajícího.

7. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2108 občanského zákoníku.

8. Způsobí-li prodávající svým vadným plněním kupujícímu prokazatelně škodu, sjednávají prodávající s kupujícím omezení odpovědnosti prodávajícího v rozsahu max. 15 % z hodnoty dodaného zboží v rámci konkrétní dodávky, ze které škoda vznikla.

V. Závěrečná ustanovení

1. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP v průběhu platnosti a účinnosti rámcové kupní smlouvy, i bez uvedení důvodů, a to v přiměřeném rozsahu. Prodávající je povinen o jejich změně kupujícího informovat písemnou formou na e-mailovou a/nebo korespondenční adresu kupujícího bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne změny. V případě, že nebude kupující souhlasit s navrhovaným zněním těchto všeobecných obchodních podmínek, má právo rámcovou kupní smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc, která počíná běžet doručením výpovědi prodávajícímu.

Aktuální Všeobecné obchodní podmínky ke stažení (PDF)

Všeobecné obchodní podmínky platné 1.1.2013 - 28.2.2014 ke stažení (PDF)

Všeobecné obchodní podmínky platné 1. 3. 2014 - 29. 3. 2020 ke stažení (PDF)